KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.

Polityka prywatności

Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Kafka, Nikończuk i Wspólnicy sp.k. (dalej również jako: Kancelaria) nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Ceny za usługi świadczone klientom są ustalane indywidualnie, na podstawie umowy zawartej z klientem. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach procesowych klient może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych przyczyn wskazanych w pisemnym wypowiedzeniu.

Klient może wybrać następujące formy płatności za świadczone usługi:

 • osoby fizyczne: przelew za pośrednictwem rachunku bankowego, karta płatnicza przy użyciu terminala płatniczego, gotówka;
 • pozostali klienci: przelew za pośrednictwem rachunku bankowego.

Kancelaria jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi. W zakresie, w jakim Kancelaria przetwarza takie dane osobowe w celu świadczenia pomocy prawnej, staje się z mocy prawa ich administratorem. Kancelaria przetwarza również dane osobowe osób, które uczestniczą aplikują o pracę, pracują lub świadczą dla nas usługi.

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 • wykonania usługi prawnej;
 • rekrutacji i zatrudnienia;
 • marketingu w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie jak również w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, chyba że wiąże się to z danymi zbieranymi na podstawie odrębnej zgody za pośrednictwem plików cookies. Kancelaria nie przekazuje również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach Kancelaria zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Kancelaria nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Odbiorcami danych osobowych mogą być również:

 • operatorzy pocztowi, firmy kurierskie;
 • podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Kancelarii usług hostingu i serwisu Strony, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
 • podmioty współpracujące z Kancelarią, w szczególności księgowi, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi;
 • banki (w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych);
 • Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk Strony oraz weryfikacji ruchu na Stronie.

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

W sprawach związanych z realizacją praw do ochrony danych osobowych można kontaktować się z Kancelarią jako administratorem danych wysyłając informację na adres kancelaria@knsk.pl. Każdorazowo również osobom, których dane przetwarza Kancelaria, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Właścicielem witryny www.knsk.pl jest Kancelaria Kafka, Nikończuk i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. 3 Maja 7, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372818, NlP 9372638330, REGON 241805145.

Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w witrynach (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Należą one do Kafka, Nikończuk i Wspólnicy sp.k. lub są przez Kancelarię licencjonowane.

KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
oferujemy naszym klientom. wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
oferujemy naszym klientom. wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.